Quy định mới nhất về phát hành trái phiếu Doanh nghiệp

00:53:44 AM 30/07/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ.

 

Trái phiếu Doanh nghiệp là gì?

 • Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành. 
 • Hiểu nôm na, trái phiếu là giấy ghi nhận nợ quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định.

 

Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ

 • Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;
 • Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính;
 • Có phương án phát hành được phê duyệt;
 • Có báo cáo tài chính năm liền trước được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán có đủ điều kiện.
 • Công bố đầy đủ thông tin cho người mua và cho Sở Giao dịch Chứng khoán;
 • Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: Đối tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: Đối tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

 

Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10%;
 • Hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
 • Có phương án phát hành được phê duyệt;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành;
 • Công bố thông tin cho công chúng, hoàn tất thủ tục đăng ký chào bán, đồng thời được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng nhận;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

 

Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu

 • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm.
 • Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm: Để thực hiện dự án; tăng vốn; cơ cấu lại vốn. Nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin. Việc sử dụng vốn huy động phải đảm bảo đúng mục đích.

 

Quy định cơ bản của trái phiếu

 • Kỳ hạn trái phiếu: Do doanh nghiệp phát hành quyết định.
 • Khối lượng phát hành: Do doanh nghiệp phát hành quyết định.
 • Mệnh giá trái phiếu: Mệnh giá là 100.000 vnđ hoặc bội số của100.000 vnđ.
 • Hình thức trái phiếu: Hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 • Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn; thả nổi; hoặc kết hợp.
 • Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu: Do doanh nghiệp phát hành quyết định.

 

Thanh toán lãi, gốc trái phiếu tại thị trường trong nước

 • Doanh nghiệp phát hành phải bố trí nguồn trả nợ lãi, gốc trái phiếu và thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho nhà đầu tư.
 • Đối với trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản, khi doanh nghiệp phát hành không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu thì tài sản bảo đảm sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ.
 • Đối với trái phiếu được bảo lãnh thanh toán, khi doanh nghiệp phát hành không trả được nợ lãi, gốc thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp phát hành.
SHARE