Ông

Lâm Văn Vân

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông

Nguyễn Kim Hoàn

Giám đốc khối tái cấu trúc Doanh nghiệp

Ông

Nguyễn Quang Tú

Chuyên viên phân tích cấp cao

Ông

Thái Tuấn Kỳ

Phó TGĐ đối ngoại ECI Holdings

Ông

Đỗ An Quân

Giám đốc Chi nhánh ECI Đà Nẵng