Đầu tư bất động sản

Định hướng sản phẩm đầu tư:

  • Các dự án bất động sản nhà ở
  • Các dự án bất động sản phân lô bán nền
  • Các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Nguyên tắc đầu tư:

  • Đầu tư tập trung tại những khu vực tiềm năng mà Công ty có thế mạnh.
  • Mức độ khả thi của tính chất pháp lý dự án được đặt lên hàng đầu.
  • Phương án đầu tư linh hoạt nhằm tối ưu hiệu quả tài chính.
  • Luôn đề cao yếu tố thị trường và thanh khoản, phương châm thắng ngay từ khi mua.
  • Nghiên cứu thị trường làm cơ sở xây dựng cơ cấu các loại hình sản phẩm phù hợp.
  • Luôn xác định lấy việc tạo ra giá trị gia tăng làm cơ sở tối ưu hoá lợi nhuận đầu tư.