Quỹ đầu tư tăng trưởng

Triết lý đầu tư của ECI Holdings:

  • Triết lý đầu tư tăng trưởng là cơ sở cốt lõi trong hoạt động đầu tư của ECI Holdings.
  • ECI Holdings đầu tư vào những mô hình có nền tảng tốt, phù hợp xu hướng và có lợi thế cạnh tranh, cùng khả năng tận dụng nguồn vốn lớn để tăng trưởng liên tục trong dài hạn.
  • Đầu tư vào các mô hình kinh doanh tiềm năng, đưa nguồn lực vào thúc đẩy phát triển và thực hiện IPO